Γνωρίστε την ομάδα μας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το 3D-GREC είναι το αποτέλεσμα μιας προϊοντικής ιδέας που συνέλαβε και συντονίσε η Zeta And Co Ε.Π.Ε. με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Στροβιλομηχανών και Ρευστοδυναμικής, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείο Κρήτης.

ZETA AND CO E.P.E.

www.zetaandco.com

Η Zeta And Co E.P.E. είναι εταιρεία με έδρα στα Ιωάννινα όπου και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2021. Ασχολείται ενεργά με την έρευνα στο χώρο της μηχανολογίας και την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μηχανικής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη λογισμικού για την εξατομίκευση/τροποποίηση εμπορικών πακέτων λογισμικού, τη δημιουργία εξατομικευμένων διεπαφών χρήστη και την αυτοματοποίηση επαναληπτικών λειτουργιών.
  • Σχεδιασμό με χρήση υπολογιστή (CAD) από το επίπεδο της αποτύπωσης πρωτόλειων ιδεών, μέχρι και λεπτομερές κατασκευαστικό σχέδιο, μελέτες ενσωμάτωσης κι ολοκλήρωσης (integration) περίπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ψηφιακή συναρμολόγηση μεγάλων κατασκευών (assemblies).
  • Ανάλυση μέσω προσομοιώσεων (CAE). Σε αρχικά στάδια σχεδιασμού χρησιμοποιούνται μέθοδοι προσομοίωσης που καθοδηγούν τη δημιουργία πιθανών σχεδίων. Προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται κατά την τελική αξιολόγηση αντοχής και αξιοπιστίας ενός προϊόντος και την ενδεχομένως απαιτούμενη πιστοποίηση του με βάση Ευρωπαϊκούς ή άλλους κανονισμούς.
  • Υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD), εξειδικευμένες μελέτες αεροδυναμικής, υδροδυναμικής, μεταφοράς θερμότητας και αλληλεπίδρασης ρευστών-στερεών.
  • Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος (PLM), δηλαδήδιαχείριση όλων των σχεδιαστικών και όχι μόνο δεδομένων, από την αρχική ιδέα, στη φάση κατασκευής, χρήσης, συντήρησης και τελικής απόσυρσης κι ανακύκλωσης ενός προϊόντος σε κατάλληλη ψηφιακή πλατφόρμα.

Όσον αφορά το 3D-GREC, η Zeta And Co E.P.E. αποτελεί το βασικό φορέα υλοποίησης και έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του λογισμικού καθώς και την ολοκλήρωση των επί μέρους υπολογιστικών λύσεων στο τελικό προσφερόμενο προϊόν.

Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστοδυναμικής, Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

www.turbolab.tuc.gr

Το Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστοδυναμικής καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των στροβιλομηχανών και της ρευστομηχανικής, εστιάζοντας στα επιστημονικά πεδία της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, του Βέλτιστου Σχεδιασμού Συνιστωσών Στροβιλομηχανών, καθώς και το βέλτιστο σχεδιασμό διατάξεων, διεργασιών και συστημάτων που σχετίζονται με μεταφορά μάζας και θερμότητας. Ιδρύθηκε το 2019 σαν επιστέγασμα της δουλειάς της ερευνητικής του ομάδας που ξεκίνησε το 1999.